Jesteś tutaj: Home » O Klubie » Statut i regulaminy

Statut i regulaminy

 1. Statut Stowarzyszenia Lions Club Poznań 1990
 2. Kodeks Etyczny Liona

                                                            STATUT

                              Stowarzyszenia „LIONS CLUB – POZNAŃ 1990”

                                                 

                                                        Rozdział I.

                                               Postanowienia ogólne

  § 1.1. Stowarzyszenie nosi nazwę „LIONS CLUB – POZNAŃ 1990, zwane w dalszym              

           ciągu „Stowarzyszeniem”.

          2. Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.

   

  § 2.1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a  

            siedzibą jego władz statutowych   jest Poznań.

        2. Stowarzyszenie działa zgodnie z porządkiem konstytucyjnym 

            RP i obowiązującym prawem.

   

  § 3. Stowarzyszenie jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Klubów

         „Lions” oraz Okręgu 121 - Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Klubów 

          Lions w Poznaniu i używa pieczęci i odznak zatwierdzonych przez to  

          Międzynarodowe  Stowarzyszenie.

   

  § 4.1. Stowarzyszenie może inicjować powołanie nowych klubów „Lions” zgodnie z 

           zasadami Międzynarodowego Stowarzyszenia Klubów „Lions”

         2.Członków Stowarzyszenia obowiązuje wspólne dla wszystkich klubów Lions   

            hasło „Służymy".

   

  § 5. 1. Stowarzyszenie ma prawo występowania z inicjatywami społecznymi i 

             statutowymi na terenie kraju i  w skali międzynarodowej.

         2. Stowarzyszenie może współdziałać i być członkiem organizacji krajowych i  

             międzynarodowych  o podobnych celach i środkach działania.

   

  § 6. Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na inicjatywach i  

         pracy społecznej ogółu swych członków.

   

  § 7. Dewizą Stowarzyszenia jest – Wolność, Inteligencja, Bezpieczeństwo Naszego 

        Narodu.

   

                                                    Rozdział II

                                        CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

   

  § 8. Celem Stowarzyszenia jest:

   

  1.Tworzenie i rozwijanie porozumienia wśród ludzi na cały świecie.

  2. Szerzenie poczucia odpowiedzialności społecznej  wśród wszystkich obywateli.  

      Poprzez aktywny wkład przyczyniać się do podniesienia poziomu dobrobytu

      Społeczeństwa naszego kraju.

  3. Stanowić forum  swobodnej i wszechstronnej dyskusji zagadnień o doniosłości

      publicznej. Wobec kwestii politycznych i religijnych Stowarzyszenie zachowuje 

       całkowitą neutralność.

   4.  Podejmowanie różnego rodzaju działań charytatywnych na rzecz osób  

      niepełnosprawnych, sierot i potrzebujących.

   5. Zachęcanie ludzi dobrej woli do współpracy w celu społecznego służenia ich

      środowisku oraz wzajemnej pomocy.

   6. Prowadzenie działalności i kształtowanie świadomości społecznej na rzecz

      poprawy stanu naturalnego środowiska i zapobiegania jego degradacji.

   7. Łączenie członków Stowarzyszenia więzami przyjaźni, koleżeństwa i wzajemnego  

       zrozumienia.

   

  § 9. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

    

  1.    Zachęcanie do sprawnego i  odpowiedzialnego działania w życiu publicznym i zawodowym.

  2.    Podejmowaniu różnego rodzaju służby społecznej oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a także pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i tych osób,

  3.    Działalności charytatywnej; przekazywania środków finansowych na rzecz osób fizycznych, o których mowa w § 8 pkt. 4 Statutu.

  4.    Pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,

  5.    Prowadzenie działalności na rzecz poprawy stanu naturalnego środowiska i zapobieganie jego degradacji oraz ochrona zdrowia społeczeństwa.

  6.    Inspirowanie i popieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych zmierzających do racjonalnego kształtowania tych zagadnień,

  7.    Świadczenie pomocy merytorycznej, naukowej instytucjom oraz organizacjom zajmującym się tymi problemami,

  8.    Upowszechnianie i ochronę wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

  9.    Promocję i organizację wlantariatu.

   

  § 10. 1 W realizacji swoich celów Stowarzyszenie ma prawo występowania z

            inicjatywami społecznymi, gospodarczymi i wydawniczymi na terenie  

           Rzeczypospolitej  Polskiej.

           2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swych

           Członków; prowadzi działalność nieodpłatnie,

           3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą i promocyjną w

           oparciu o Statut oraz obowiązujące przepisy w Rzeczypospolitej Polskiej z tym,

           że fundusze w  ten sposób uzyskane nie mogą być przeznaczone do podziału

           między członków, a jedynie na realizacją celów statutowych Stowarzyszenia;

           zasada non profit.

   

                                                      Rozdział III

                             CZŁONKOWIE – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

   

  § 11. Członkiem Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni mężczyzna 

        odznaczający się pozytywnymi cechami charakteru oraz cieszący się nienaganną 

        opinią.

        Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

   

  1.    Członków aktywnych: 

  to jest posiadających wszelkie uprawnienia i przywileje, a jednocześnie zobowiązanych do spełniania określonych zadań jakie niesie za sobą przynależność do Stowarzyszenia.

  2.    Członków biernych:

  to jest takich, którzy ze względów obiektywnych nie są w stanie uczestniczyć regularnie w posiedzeniach Stowarzyszenia, lecz pragną nadal zachować swoje członkostwo. Członkostwo bierne można uzyskać jedynie zgodnie z wolą Zarządu Stowarzyszenia i jest ono podawane weryfikacji co 6 miesięcy. Członkowie bierni nie mają prawa zajmować jakichkolwiek stanowisk, jak również nie mają prawa głosu na zebraniach; natomiast mają obowiązek do spełniania zadań określonych przez Stowarzyszenie.

  3.    Członków honorowych:

  to jest osób nie będących członkami Stowarzyszenia, lecz ze względu na osobiste właściwości uhonorowanych przez Stowarzyszenie w ten szczególny sposób. Członkowie honorowi biorą udział w posiedzeniach, nie posiadają jednak prawa do żadnych przywilejów członkowskich.

  4.    Członków uprzywilejowanych:

  to jest tych, których staż wynosi nie mniej niż 15 lat, a którzy z powodu choroby czy zaawansowanego wieku lub jeszcze innego powodu uznanego za istotny przez Zarząd Stowarzyszenia, zmuszeni są do rezygnacji ze swej roli aktywnego członka.

  Prawa i obowiązki członków uprzywilejowanych są następujące:

  - członek uprzywilejowany zobowiązany jest do płacenia składki,

  - zachowuje prawo głosu i inne przywileje członkowskie, poza prawem do pełnienia funkcji w Stowarzyszeniu.

         5. Członków stałych:

             to jest takich, którzy mają co najmniej:

  a)    25-letni staż nieprzerwany członka aktywnego, a którzy położyli znaczne zasługi dla Stowarzyszenia,

  b)    15-letni aktywny staż i są w wieku powyżej 70 lat,

  c)    albo też członkowie Stowarzyszenia posiadający przynajmniej 20-letni staż członka aktywnego , którzy w Stowarzyszeniu piastowali różne funkcje i stanowiska, otrzymując rekomendacje władz macierzystych oraz spełniają inne warunki według regulaminu szczegółowego.

         6.  Tylko stali i honorowi członkowie mają prawo przynależności do więcej niż 

              jednego Klubu. Lions. Natomiast tylko członkom honorowym przysługuje 

              prawo jednoczesnej przynależności do Stowarzyszenia i innej organizacji

              służebnej o podobnym charakterze.

   

  § 12. 1. Decyzję o pozbawieniu członkostwa podejmuje w formie uchwały Walne   

           Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

           2. Utrata członkostwa następuje w trybie określonym w pkt. 1 w sytuacji objętej

           pkt a-d jak niżej:

          a). w przypadku dobrowolnego wystąpienia członka ze Stowarzyszenia,

          b). na wniosek Sądu Koleżeńskiego,

           c). na wniosek Zarządu w przypadku działania na szkodę Stowarzyszenia,

                sprzecznego z zasadami Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia lub

                przepisami prawa,

           d). na wniosek Zarządu w razie zalegania ze składkami dłużej aniżeli 60 dni od

               daty pierwszego upomnienia,

           3. W razie śmierci członka jego członkostwo wygasa .

   4. Dobrowolna rezygnacja członka Stowarzyszenia z członkostwa, nie wpływa na obowiązek zapłaty zaległych należności (w tym składek członkowskich). Osoba dobrowolnie rezygnująca z członkostwa w Stowarzyszeniu obowiązana jest uregulować wszystkie zaległe składki i opłaty oraz zwrócić posiadane przedmioty, materiały będące własnością Stowarzyszenia.

   5. Każdy kto straci członkostwo Klubu może zostać ponownie przyjęty w poczet członków w terminie 6 miesięcy od daty jego utraty, a decyzję o przywróceniu członkostwa podejmuje Zarząd w drodze uchwały podjętej bez głosów sprzeciwu.

   

                                                     Rozdział IV

                             NACZELNE WŁADZE STOWARZYSZENIA

   

  § 12. Naczelnymi władzami Stowarzyszenia są:

       1. Walne Zgromadzenie (Kongres) Członków,

       2. Zarząd Stowarzyszenia,

       3. Komisja Rewizyjna,

       4. Sąd Koleżeński

  Z chwilą przynależności Stowarzyszenia do organizacji (stowarzyszenia) międzynarodowej o podobnych cechach i środkach działania, władzami nadrzędnymi Stowarzyszenia są władze statutowe danej organizacji międzynarodowej.

   

  § 13. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 1 rok, co nie dotyczy Walnego

     Zgromadzenia Członków.

   

  § 14. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Może

     ono być zwyczajne lub nadzwyczajne.

     1. Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków należy:

         - wybór władz Stowarzyszenia,

        - wytyczanie generalnych kierunków działalności Stowarzyszenia,

        - rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji

          Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego i udzielanie im absolutorium, 

        - rozpatrywanie wniosków w sprawach należących do kompetencji Walnego

          Zgromadzenia,

        - ustalanie wysokości składek członkowskich,

        - uchwalanie statutu i jego zmian,

        - przyjmowanie nowych członków i pozbawiania członkostwa zgodnie z

          postanowieniami Statutu,

       - podejmowanie uchwał objętych porządkiem obrad lub ewentualnie w sprawach 

         Zgłoszonych na piśmie co najmniej 7 dni przed terminem obrad.

   

    2. Z zastrzeżeniem innych postanowień Statutu uchwały Walnego Zgromadzenia

        Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co

         najmniej   połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

   

  3. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się w sposób jawny lub tajny w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. Głosowania w sprawach osobowych są tajne, chyba że wszyscy obecni na Walnym Zgromadzeniu wyrażą zgodę na głosowanie jawne.

   

  4. Zwyczajnemu bądź Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu członków Stowarzyszenia przewodniczy z urzędu Prezydent Stowarzyszeni, a w razie jego nieobecności Wiceprezydent, chyba że Walne Zgromadzenie  wybierze Przewodniczącego Zgromadzenia.

   

  § 15. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia  jest zwoływane pisemnie  w formie elektronicznej (mail,em)  przez Zarząd Stowarzyszenia  minimum raz w roku, nie później niż do 30 czerwca każdego roku, w czasie i miejscu wyznaczonym przez Zarząd,

  2. Ustępujący Zarząd winien przekazać na tym Zgromadzeniu wszystkie agendy Stowarzyszenia nowo wybranemu Zarządowi protokołem zdawczo-odbiorczym.

  3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane z inicjatywy Zarządu albo na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 51 % członków Stowarzyszenia i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

   

  § 16. Zarząd Stowarzyszenia kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia.

  Stowarzyszenie  na zewnątrz, w tym także przy zaciąganiu zobowiązań majątkowych, reprezentowany jest przez Prezydenta Stowarzyszenia lub upoważnionego przez niego członka Zarządu, względnie upoważnioną przez Zarząd Stowarzyszenia inną osobę.

  1.    Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezydenta lub Wiceprezydenta.

  2.    Zarząd Stowarzyszenia składa się z Prezydenta, Wiceprezydenta, Sekretarza, Skarbnika oraz Ustępującego (Past) Prezydenta. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jak raz na pół roku.

  3.    Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

  a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

  b) realizacji rocznych planów działalności Stowarzyszenia,

  c) zwoływanie Walnych Zgromadzeń,

  d) zarządzanie majątkiem i funduszem Stowarzyszenia,

  e) składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu.

   

  §17. Komisja rewizyjna składa się z 3 – 5 członków.

            1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

                a) kontrola i ocena co najmniej raz w roku działalności Stowarzyszenia pod          

                    względem jej prawidłowości i zgodności z przepisami prawa i

                    postanowieniami Statutu oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia,  

                b) składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu ze swej działalności,

                c) wnioskowani o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

            2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w razie potrzeby.

            3. Regulamin Komisji Rewizyjnej zatwierdza Walne Zgromadzenie.

   

  § 18. 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 – 5 członków.

           2. Do jego zakresu czynności należy:

               a) orzekanie w sprawach merytorycznych członków,

               b) orzekanie w stosunku do członków w sprawach:

                   - nieprzestrzegania Statutu,

                   - regulaminów i uchwał oraz działanie na szkodę Stowarzyszenia,

                   - rozstrzyganie sporów wynikłych pomiędzy członkami na tle ich

                     działalności w Stowarzyszeniu.

           3. Sad Koleżeński może wymierzać upomnienia ewentualnie nagany. 

               Przygotowuje również wnioski odnośnie zawieszenia w prawach członków do 

               wykluczenia ze Stowarzyszenia włącznie. 

           4. Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego odbywają się w miarę potrzeb i są    

               zwoływane przez jego Przewodniczącego.

           5. Uchwały Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów przy   

               obecności na posiedzeniach wszystkich jego członków.

   

                                                   Rozdział V.

                                         MAJĄTEK I FUNDUSZE

   

  § 19. 1. Majątek Stowarzyszenia stanowić mogą: nieruchomości, ruchomości i

               fundusze.

           2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

               a) składki członkowskie,

                b) dotacje i subwencje,

                c) wpływy i dochody własne,

                d) zapisy i darowizny,

                e) spadki

            3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą lub promocyjną w

                oparciu o statut i obowiązujące w tym zakresie przepisy,  w tym

                międzynarodowe, o ile jest członkiem organizacji (stowarzyszenia)

                międzynarodowej.     

   

  § 20. 1. Oświadczenia woli w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych, zgodnie

               z § 16 Statutu, w imieniu Stowarzyszenia, składa jego Prezydent .

         

   

                                                   Rozdział VI

                                    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   

  § 21. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje się kwalifikowaną  

           większością głosów, w obecności co najmniej 3/4 uprawnionych do głosowania.

           Uchwała zapada po uzyskaniu 3/4  głosów obecnych podczas głosowania.

   

  § 22.Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia nie dotyczy uchwały osobnej,

          likwidującej lub przekazującej majątek Stowarzyszenia.

   

   

  Statut uchwalony na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia LIONS CLUB – POZNAŃ 1990” w dniu 23 listopada 2018 r.